Page 9 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 9

muovaukseen. Lasisaksilla ja pih-   Jotta valmis lasiesine saataisiin irti
deillä leikataan tai venytetään lasia puhalluspillistä, tarvitaan puntteli.
haluttuun muotoon.           Puntteli tehdään siten, että otetaan
                    lasiuunista pillin päähän lasia ja
Lasinpuhallus on vanha, mutta     muovataan se tasaiseksi metallile-
edelleen käytössä oleva lasinval-   vyllä. Puntteli kiinnitetään kuumana
mistusmenetelmä. Aluksi otetaan    lasiesineen pohjaan, jonka jälkeen
puhalluspillin päähän lasiuunista   esine voidaan katkaisemalla irrot-
sulaa lasimassaa. Pillin pään on    taa puhalluspillistä. Esineen muok-
oltava kuuma, koska lasi ei tartu   kausta voidaan jatkaa punttelirau-
kylmään metalliin. Pillin päässä    dan varassa. Valmis esine irtoaa
oleva massa muovataan tasaiseksi    punttelista pienellä kopautuksella.
metallilevyn päällä. Tämän jälkeen   Puhalletut esineet on jäähdytettävä
tehdään posti eli puhalletaan la-   hitaasti erityisessä jäähdytysuunis-
sin sisään pieni ilmakupla. Postin   sa lasin huonon lämmönjohtamis-
päälle otetaan uunista lisää lasia   kyvyn aiheuttamien sisäisten jänni-
ja aletaan muotoilla siitä haluttua  tyksien poistamiseksi.
esinettä.
                                    9
Seuraavat vaiheet riippuvat siitä
millainen tuote halutaan tehdä.
Lasinpuhallustapoja on kolme eri-
laista: vapaasti puhaltaminen, pyö-
rittäen puhaltaminen ja kiinnipu-
haltaminen. Vapaasti puhaltamalla
tehdyt esineet on muotoiltu käyt-
täen pihtejä ja puulastoja. Pyörit-
tämällä puhaltamisessa käytetään
muottia. Aloitus puhalletaan muot-
tiin, jossa sitä samalla pyöritetään.
Myös kiinnipuhaltamisessa käyte-
tään muottia, mutta tässä menetel-
mässä aloitusta ei pyöritetä.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12