Page 8 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 8

Raaka-aineseos eli mänki sulate-
                                       taan upokkaassa eli potissa. Su-
                                       latuslämpö on noin 1500 astetta,
                                       työskentelylämpö on matalampi eli
                                       noin 1200 astetta. Lasistudioissa ei
                                       sekoiteta raaka-aineita, vaan hy-
                                       tit ostavat raaka-aineen valmiiksi
                                       sekoitettuina ja kertaalleen sula-
                                       tettuina lasinappeina. Napeissa
                                       lasiseos on aina samanlaista, ja se
                                       sulaa alemmassa lämmössä kuin
                                       perinteinen mänki.

                                       Työskentely entisenlaisessa lasi-
                                       tehtaassa ja lasistudiossa poik-
                                       keaa toisistaan. Lasihytissä työ-
                                       ryhmän eli verstakon perinteiset
                                       ammattinimikkeet ovat mestari,
                                       vanhempi ja nuorempi puhaltaja,
                                       postintekijä, muottipoika ja kanta-
                                       ja. Lasistudioissa lasia puhalletaan
                                       yhteistyönä, ja jokainen puhaltaja
                                       osallistuu tarvittaessa eri työvai-
                                       heisiin.

                                       Lasinpuhaltajan työvälineet ovat
                                       pysyneet samanlaisina vuosisato-
                                       ja. Puhalluspillejä on erilaisia ja eri
                                       mittaisia käytöstä riippuen. Puu- ja
                                       grafiittikuuppia tai märkää sano-
                                       malehteä käytetään lasiesineen

Lasinpuhallustyö

Lasi on amorfinen aine. Se on kitey- raaka-aineet ovat sooda, kalkki ja
tynyt sulatettujen silikaattien jäh- potaska. Seokseen lisätään myös
mettyessä kiinteään olomuotoon.    apuaineita, jotka auttavat lasin
Lasi on uudessa kiinteässä muo-    sekoittumista ja poistavat lasimas-
dossaan samanaikaisesti haurasta   sasta rakkoja. Erilaisilla metalli-
ja kovaa ja yleensä läpinäkyvää.   oksideilla saadaan lasimassaan
Sulatetun silikaatin jäähtyessä la-  väri. Kristallissa on neljäsosa lyijy-
sin atomit eivät enää palaudu kitei- mönjää eli lyijyoksidia. Se saa lasin
seen muotoon, vaan se jää lasiksi.  taittamaan voimakkaasti valoa ja
                   pehmentää lasin helpommin hiot-
Lasin pääraaka-aine on kvartsihiek-  tavaksi.
ka, jota lasissa on suurin osa. Muut

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12