Page 4 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 4

Lasitehtaan hyttien piipuista tuprusi savua   apu-uuneja. Hiomorakennus val-
1950-luvulla.                  mistui samana vuonna, ja vuonna
                         1911 valmistui toinen lasihytti pul-
Riihimäen Lasi Oy                lojen ja tölkkien puhaltamista var-
oli muotoilun                  ten. Lasitehdas kasvoi nopeasti, ja
edelläkävijä                   pian alettiin puhaltaa ikkunalasia.
                         Oy Riihimäki osti toimivia lasiteh-
Suomen liikemiesten keskuudes-          taita, Ariman ja Karan sekä osan
sa heräsi 1900-luvun alussa ajatus        Kauklahden lasitehtaasta. Kristal-
perustaa suomalaisia teollisuus-         lihiomoksi ostettiin Alatehdas, eli
laitoksia. Tätä toteutti myös A.P.        nykyinen Suomen Lasimuseo, min-
Kolehmainen, joka yhdessä M.A.          ne myös kristallin puhallus siirret-
Kolehmaisen ja H.G. Paloheimon          tiin 1923.
kanssa perusti Riihimäen lasiteh-
taan.                      Riihimäen tuotteiden tunnusmer-
                         kiksi valittiin pian tuotannon alet-
Lasitehtaan rakentaminen alkoi          tua arkkitehti Oiva Kallion suun-
helmikuussa 1910 ja saatiin val-         nittelema ilves. Tehtaan nimeksi
miiksi viidessä kuukaudessa, joten        muutettiin vuonna 1937 Riihimäen
lasinpuhallustyö voitiin aloittaa jo       Lasi Oy.
heinäkuussa. Ensimmäisessä la-
sihytissä oli yksi sulatusuuni sekä       Talous- ja kristallilasin tuotannossa
                         katsottiin hyvä muotoilu tärkeäksi.
         Työpäivä on päättynyt 1930-  Vuonna 1928 lasitehdas järjesti as-
      luvulla. Lapset odottavat tehtaan  tiastojen suunnittelukilpailun, jon-
                         ka voittaja Henry Ericsson palkattiin
             portilla vanhempiaan. tehtaan taiteelliseksi avustajaksi.
                         Vuosien mittaan suunnittelijoina
4                        oli monia kuuluisia taiteilijoita, al-
                         kuvaiheessa mm. Arttu Brummer
                         ja Gunnel Nyman ja myöhempinä
   1   2   3   4   5   6   7   8   9