Page 2 - Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry:n kummikoulu Lasitehtaan koulu 100 vuotta
P. 2

Lasitehtaan koulu
  ja Lasinpuhaltajakerho
  yhteistyössä

  Lasitehtaan koulu ja Riihimäen Lasinpuhaltajakerho käynnistivät
  yhteistyön koulun täyttäessä 100 v. Oppilaille on suunnattu juhla-
  vuoden aikana erilaisia tapaamisia ja vierailuita.

Riihimäen Lasinpuhaltajaker-
     ho on järjestänyt Lasitehtaan
     koulun oppilaille juhlavuote-
 na retkiä Hyttikortteliin, Suomen
 Lasimuseoon, Suomen Metsästys-
 museoon sekä Mafka & Alakosken
 ja Lasismin hytteihin, joissa osa op-
 pilaista pääsi itse kokeilemaan la-
 sin käsittelyä. Kerhon jäsenet ovat
 kertoneet oppilaille lasipuhaltajan
 ammatista ja välittäneet lasikau-
 punkitietoisuutta lapsille ja heidän
 koteihinsa.

RIIHIMÄKI, KRISTALLIKAUPUNKI

Riihimäki tunnetaan lasitehtais-    Lasinpuhaltajat työssään 1970-luvulla.
taan, ja kaupunkia sanotaankin
kristallikaupungiksi. Lasiteollisuu-
den kaupungissa käynnisti vuonna
1910 Oy Riihimäki, josta myöhem-
min tuli Riihimäen Lasi Oy.

Riihimäellä oli lasiteollisuutta en-  RIIHIMÄEN LASINPUHALTAJA-        tavat vain nuorimmat, muut naut-
nen kuin kauppala perustettiin     KERHO VAALII LASINPUHALLUKSEN      tivat ansaituista eläkepäivistä.
vuonna 1922, kaupunkioikeudet      TAITOA                 Lasinpuhaltajan työtä arvostetaan
saatiin sitten vuonna 1960. Riihi-                       vieläkin, koska se vaatii kädentai-
mäen suurimmat työllistäjät oli-    Riihimäen Lasinpuhaltajakerhon     toja, erityisosaamista sekä hitusen
vat pitkään lasi- ja sahateollisuus   jäseneksi pääsee jokainen lasin-    myös taiteellisuutta.
sekä rautatiet. Lasitehtaan alueen   puhaltajan ammatissa toiminut
historiasta muistuttaa nykyiset     henkilö. Kerhon tehtävänä on lasin-   Lasitehtaan koulun ja Lasinpuhal-
hytit sekä Lasitehtaan koulu, Hytti-  puhaltajan ammatin vaaliminen ja    tajakerhon Kummikoulu-vuonna
kortteli, Pekka Paunilan Potti, Kris-  sen arvostuksen säilyttäminen.     on kerrottu oppilaille Riihimäen
tallihiomo M.Okkolin Oy, Suomen                         lasiteollisuudesta sekä lasinpu-
lasimuseo, Lasimuseon ystävät ja    Lasinpuhaltajakerhon nykyinen      haltajan ammatista. Lasiteollisuus
Riihimäen Lasinpuhaltajakerho.     jäsenmäärä on noin 50 henkilöä.     antoi aikoinaan elannon monelle
                    Jäsenistöstä työkseen lasia puhal-

2
   1   2   3   4   5   6   7